skok na hlavní menu | menu sekce Historická mapa


Úvod › Historická mapa › O mapě

O mapě

Literárněhistorická mapa Prahy

Co v mapě najdete

Literárněhistorická mapa Prahy přináší záznamy o spisovatelích, literárních institucích, literárních dílech a událostech z dějin literatury, které mají pevnou a podstatnou vazbu k některé z pražských lokalit. Rozhodujícím kritériem pro výběr záznamů je jejich vazba k území Prahy v jejím aktuálním geografickém vymezení, nerozhoduje jazyk, v němž bylo dílo napsáno, ani národní příslušnost autora. Tímto způsobem by mapa měla prezentovat Prahu jako multikulturní prostor, v němž vždy koexistovali umělecké society lišící se jazykově a národnostně, přesto však spoluutvářející kulturní atmosféru města. Především jsou to okruhy českých a německých pražských autorů, jejichž topografickou blízkost chce mapa prezentovat už v této prvotní verzi. V menší míře se do mapy promítají také záznamy o zobrazení Prahy v dílech autorů, kteří v Praze nežili, ale přijali ji jako námět svého díla či jeho dějiště.

Jednomu autorovi, instituci či dílu nemusí odpovídat pouze jeden záznam na mapě, v řadě případů nabízíme několik záznamů k témuž jménu, protože zachycujeme i stěhování autorů a institucí po Praze a také různá dějiště zobrazená v jediném literárním díle.

Co v mapě nenajdete

Každý záznam na mapě stojí na průsečíků topografických a také časových souřadnic. Ambicí autorů mapy je nabídnout co možná nejpřesnější data, která umožní sledovat proměny a přesuny pražského literárního života v čase a v kartografické vizualizaci zahlédnout kontakty mezi jeho jednotlivými aktéry, jakož i relace mezi reálným pohybem autorů, resp. jejich bydlišť po území Prahy a literárním zobrazením daných míst. Tam, kde přesnou adresu (či aspoň přibližnou) a přesnou dataci (alespoň v řádu desetiletí) nemáme, údaj na mapu neumisťujeme, byť se všeobecně ví, že daný autor je s Prahou bytostně spjat. Údaje pro mapu nezískáváme základním archivním výzkumem, ale uplatněním dat publikovaných v lexikografických a literárněhisto­rických pracích.

V žádném případě tato mapa nemůže a nechce suplovat encyklopedii pražské literatury, záznamy o jednotlivých místech jsou záměrně velmi stručné, přinášejí základní informaci zařazující např. daného autora k určité literární epoše, literárnímu směru apod., na elektronické zdroje podrobnějších informací, pokud jsou a jsou spolehlivé, odkazujeme pomocí hyperlinků. Záznamy ve své hlavičce obsahují vždy jméno či název dané entity a dataci: základní životní data autorů, dobu fungování instituce, rok prvního vydání díla, dataci literární události. Následuje stručná charakteristika zaznamenaného jevu a záznam končí informací o tom, kdy na dané adrese dotyčný spisovatel bydlel apod.


Jak mapu ovládat

Ovládání mapy je velmi jednoduché, intuitivní, ale přesto nabízí několik alternativních cest k záznamů zaneseným na mapu.

  • Cílenému vyhledávání konkrétního údaje slouží fulltextový vyhledávač, který zobrazí všechny záznamy, v nichž nalezne zadanou sekvenci znaků (např. jméno autora)
  • Filtrovat obsah mapy lze podle kategorií záznamů – tedy zobrazit pouze záznamy o autorech, institucích, událostech nebo dílech.
  • Filtrovat lze záznamy podle vybraného časového úseku, a to buď použitím hnědé lišty, nebo zapsáním krajních letopočtů pro příslušných políček
  • Způsoby filtrování lze kombinovat.
  • K záznamům na mapě lze přistupovat také prostřednictvím Seznamu bodů, který se zobrazuje ve stručné variantě v pravém sloupci vedle mapy a v plném znění záznamů pod menu Seznam bodů.

Mapa je po technologické stránce postavena na volně šířeném mapovém podkladu Google Maps a přebírá i jeho funkci Street View.


Rozvoj mapy

Mapa nepracuje s předem pevně vymezeným rejstříkem záznamů, ideálem je mapu rozvíjet průběžně a postupně zvyšovat počet záznamů, čímž bude růst i informační hodnota mapy jako celku.

Přivítáme rovněž Vaše podněty pro rozvoj či doplnění mapy.

V budoucnu počítáme s vývojem mobilní verze mapy pro tzv. chytré telefony a analogická zařízení.

Literárněhistorická mapa Prahy vzniká ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

česky | English